موسسه وكيلا با در اختیار داشتن کارشناسان حوزه سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به شما متقاضیان محترم بهترین مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ، ثبت شركت ، ثبت برند و خدمات حسابداري ارائه می دهد.