• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, docx, doc, xlsx.
    پسوندهای مجاز فایل ها : jpg, gif, png, pdf,jpeg,docx,doc,xlsx حداکثر اندازه فایل ها : 64MB