مشاوره در کلیه مراحل امور پیمان و رسیدگی ، حضور در مناظرات فنی بین مشاوران ، پیمانکاران وکارفرمایان تنظیم قراردادها، بودجه‌بندی عملیاتی پروژه‌ها، مشاوره در نحوه ارائه پیشنهاد قیمت، کنترل و رسیدگی انواع صورت وضعیت‌های کارکرد و تعدیل، بررسی تجزیه‌بهای ردیف‌های فهرست‌بهای ردیف‌های فهرست بهاء، انواع تأخیرات پروژه‌های اجرائی و مشاوره در زمینه  چالشهای پنهان شرایط عمومی و خصوصی پیمان.